• Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình khám phá tri thức, các khái niệm, ý nghĩa và vai trò của khai phá dữ liệu, ứng dụng của khai phá dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p truongt36 30/11/2018 4 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 0 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 0 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Giới thiệu môn học: giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   21 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 2: Các vấn đề tiền xử lý dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, tóm tắt mô tả về dữ liệu, làm sạch dữ liệu, tích hợp dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 3: Hồi qui dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hồi qui; hồi qui tuyến tính; hồi qui phi tuyến, ứng dụng, các vấn đề với hồi qui. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p truongt36 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân loại dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân loại dữ liệu, phân loại dữ liệu với cây quyết định, phân loại dữ liệu với mạng Bayesian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p truongt36 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 5: Gom cụm dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về gom cụm dữ liệu, gom cụm dữ liệu bằng phân hoạch, gom cụm dữ liệu bằng phân cấp, gom cụm dữ liệu dựa trên mật độ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p truongt36 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 6 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 6 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 6: Luật kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về khai phá luật kết hợp, biểu diễn luật kết hợp, khám phá các mẫu thường xuyên, khám phá các luật kết hợp từ các mẫu thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 7 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 7 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 7: Khai phá dữ liệu và công nghệ cơ sở dữ liệu" bao gồm các nội dung: Tổng quan về công nghệ cơ sở dữ liệu, khả năng hỗ trợ khai phá dữ liệu của công nghệ cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p truongt36 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 8 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 8 - TS. Võ Thị Ngọc Châu

  Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 8: Ứng dụng khai phá dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vấn đề phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu, qui trình phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu, các chuẩn dành cho khai phá dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 1: Tổng quan cung cấp cho người học các khái niệm kỹ thuật lập trình, tổng quan về lập trình, mô thức lập trình, chu trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 2: C/C++ nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức về con trỏ, quản lý bộ nhớ, hàm và tham số, đa năng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 3: Giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức về giải thuật tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   63 p truongt36 30/11/2018 1 0