• Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ và tác động của chúng đến chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.

   23 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.

   31 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 6 Chiến lược cấp công ty, mục tiêu nghiên cứu trong chương này nhằm: làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

   17 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

   10 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 8 Chiến lược cấp chức năng thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương học này mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

   16 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 9 Chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương này mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu, tìm hiểu nội dung các chiến lược và cách thức doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, nắm được các vấn đề cần...

   25 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

   27 p truongt36 23/04/2019 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - ThS. Trịnh Minh Hiền

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - ThS. Trịnh Minh Hiền

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế giới thiệu về công ty đa quốc gia. MNCs là công ty tham gia hoạt động sản xuất và bán sản phẩm / dịch vụ tại nhiều nước. Công ty mẹ đặt trụ sở ở chính quốc, tối thiểu 5-6 công ty con đặt ở nước ngoài, các đơn vị trực thuộc phối hợp hoạt động mang tính chiến lược cao.

   106 p truongt36 23/04/2019 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán nhằm giới thiệu khái niệm về kiểm toán & một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; định nghĩa kiểm toán, vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế, phân loại kiểm toán, lịch sử hình thành & phát triển, KTV, DN kiểm toán & hội nghề nghiệp, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của...

   27 p truongt36 23/04/2019 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán

  Mục tiêu của chương 2 Môi trường kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán trình bày về đặc điểm & môi trường làm việc của kiểm toán viên độc lập, gồm các nội dung như môi trường kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của kiểm toán viên, khoảng cách giữa yêu cầu của xã hội & khả năng đáp ứng của ngành nghề.

   23 p truongt36 23/04/2019 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Chương 3 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Kiểm toán nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về kiểm soát nội bộ, giới thiệu phương pháp tiếp cận của kiểm toán viên, những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ, nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên.

   31 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán nêu tính hữu hiệu và hiệu quả của một cuộc kiểm toán, vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán; trọng yếu và rủi ro kiểm toán, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch, các thủ tục kiểm toán, mục tiêu kiểm toán.

   46 p truongt36 23/04/2019 1 0