Những vấn đề cơ bản về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Những vấn đề cơ bản tiếp tục trình bày các nội dung hoàn cảnh lịch sử và sự xuất hiện chủ nghĩa Lênin, phong trào công nhân trong thời kỳ cách mạng Nga 1905-1907 và cách mạng tháng 2-1917, phong trào giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và mối quan hệ quốc tế mới, quốc tế Cộng sản và vai trò lịch sử của nó, phong trào cộng sản quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.