Báo cáo tóm tắt thực hiện đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Chỉ ra thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tự học của họ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.