• Ebook Luật quản lý thuế : Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Luật quản lý thuế : Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Phần 1 cuốn sách "Luật Quản lý thuế" Trình bày các nội dung: Những quy định chung, đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành và nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Ebook Luật quản lý thuế : Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Luật quản lý thuế : Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung từ chương 10 đến chương 14 của Luật Quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Làm rõ bản chất, tác dụng của chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược, tìm hiểu về qui trình quản trị chiến lược, nắm được các yếu tố và điều kiện của hoạt động quản trị chiến lược.

   26 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 2 Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Làm rõ bản chất sứ mệnh (hay nhiệm vụ chiến lược) của doanh nghiệp, nắm được nội dung cơ bản nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, tìm hiểu cách thức và thành phần tham gia xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp.

   21 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Phân tích nội dung và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tổng quát và môi trường cạnh tranh trong ngành, tìm hiểu cách thức kiểm soát thông tin về biến động của môi trường bên ngoài, nắm được phương pháp đánh giá tác động của môi trường đến doanh...

   32 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ và tác động của chúng đến chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.

   23 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.

   31 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 6 Chiến lược cấp công ty, mục tiêu nghiên cứu trong chương này nhằm: làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

   17 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

   10 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 8 Chiến lược cấp chức năng thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương học này mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

   16 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 9 Chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương này mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu, tìm hiểu nội dung các chiến lược và cách thức doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, nắm được các vấn đề cần...

   25 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

   27 p truongt36 23/04/2019 0 0