• Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ – GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ – GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ gồm có 8 chương như sau: Chương 1, đại cương về tiền tệ; chương 2, tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; chương 3, thị trường tài chính; chương 4, các trung gian tài chính; chương 5, hệ thống các ngân hàng; chương 6, lạm phát và lãi suất; chương 7, tài chính doanh nghiệp; chương 8, tài chính...

   78 p truongt36 31/05/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Quản trị tài chính - GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Quản trị tài chính gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị vốn lưu động, đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, giá trị tiền tệ theo thời gian, một số vấn đề cơ bản về đánh giá hiệu quả dự án, chi phí sử dụng vốn, trái phiếu...

   103 p truongt36 31/05/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tín dụng quốc tế, các loại hình tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn - Các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p truongt36 31/05/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 7: Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thanh toán quốc tế, cơ cở của thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p truongt36 31/05/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 6: Thị trường vốn quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường vốn quốc tế, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p truongt36 31/05/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối, thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham...

   50 p truongt36 31/05/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p truongt36 31/05/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau, cán cân thanh toán quốc tế của...

   27 p truongt36 31/05/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) , hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944),... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   20 p truongt36 31/05/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: giới thiệu chung về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm khác nhau về tài chính quốc tế, tác động của hoạt động tài chính quốc tế, nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p truongt36 31/05/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 Thị trường tài chính quốc tế, trình bày các nội dung sau: Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế, đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

   11 p truongt36 31/05/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế Bài 2 "Chu chuyển vốn quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế như thế nào, cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế, tài khoản vãng lai, tài khoản vốn/tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p truongt36 31/05/2019 4 0