• Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 27/06/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn và các loại kinh phí cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền, các quy định về sử dụng tiền mặt; trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 4: Kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm - Hàng hóa cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán vật liệu - dụng cụ; kế toán sản phẩm - hàng hóa; kế toán chi phí trả trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ; kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán các khoản thu; kế toán thu chưa qua ngân sách; kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động; kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày khái niệm và phạm vi ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 2: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng trình bày các kiến thức về những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 5: Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư.

   29 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Quy chế tự kiểm tra tài chính - tài sản trình bày những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p truongt36 27/06/2018 1 0