• Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình, các thành phần cơ bản, nhập xuất dữ liệu và các thư viện, các câu lệnh có cấu trúc, lệnh lựa chọn - rẽ nhánh, thuật toán, vòng lặp, hàm – chương trình con, kiểu dữ liệu mảng, chuỗi ký tự,...

   47 p truongt36 31/12/2017 8 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử, thư viện stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h, time.h, nhập xuất căn bản,...

   53 p truongt36 31/12/2017 10 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: If statement – Câu lệnh if, khối lệnh - Block, if…else statement – Câu lệnh if…else, toán tử điều kiện, lỗi thường gặp,...

   40 p truongt36 31/12/2017 5 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, Initialization – khởi đầu, vòng lặp lồng nhau, xuất dãy số liên tục, xuất dãy số có điều kiện,...

   46 p truongt36 31/12/2017 6 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, đoạn lệnh trùng lặp, các đoạn lệnh có tính nguyên tố, sử dụng hàm, khai báo prototype, các cách nhận giá trị tính toán từ hàm,...

   36 p truongt36 31/12/2017 5 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, dữ liệu kiểu mảng, khai báo mảng, số phần tử của mảng, khởi tạo giá trị cho mảng lúc khai báo,...

   72 p truongt36 31/12/2017 6 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng hai chiều, vòng lặp lồng nhau, khai báo kiểu mảng 2 chiều, truy xuất đến một phần tử, gán dữ liệu kiểu mảng,...

   32 p truongt36 31/12/2017 7 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về môn học qua một số ví dụ, các bước giải bài toán, tính tổng hai số nguyên,...

   45 p truongt36 31/12/2017 6 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử,...

   45 p truongt36 31/12/2017 9 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Câu lệnh if (thiếu), câu lệnh if (thiếu), câu lệnh if (đủ), câu lệnh switch (thiếu), câu lệnh switch (đủ),...

   33 p truongt36 31/12/2017 5 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while, vòng lặp dùng lệnh do while,...

   51 p truongt36 31/12/2017 7 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, định nghĩa các hàm, khai báo prototype, kiểu trả về của hàm, tên hàm và tham số,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p truongt36 31/12/2017 5 0