Giáo trình Logic và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Logic và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng) trình bày nội dung chương 1 - Phép đoán và các phép logic. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)