Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Kế toán nghiệp vụ tín dụng là một phần trong kế toán ngân hàng, có nhiệm vụ phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu cho vay để đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tạo điều kiện tăng nhanh vòng vay vốn của tín dụng. Toàn bộ có những vấn đề đó đều có trong giáo tình này, giúp cho việc học tập của sinh viên.