• Bài giảng Giáo dục chính trị

  Bài giảng Giáo dục chính trị

  Bài giảng Giáo dục chính trị được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nhập môn giáo dục chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam.

   82 p truongt36 29/02/2020 75 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư bản cổ điển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p truongt36 29/02/2020 93 1

 • Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao cung cấp kiến thức cho các bạn học như: Những vấn đề chung về Tâm lí học thể dục thể thao, những đặc điểm tâm lý của quá trình giáo dục thể chất và hoạt động thể thao, cơ sở Tâm lí học hình thành nhân cách người giáo viên, HLV thể thao.

   75 p truongt36 29/02/2020 73 1

 • Bài giảng tiếng Việt thực hành và văn bản tiếng Việt

  Bài giảng tiếng Việt thực hành và văn bản tiếng Việt

  Bài giảng tiếng Việt thực hành và văn bản tiếng Việt gồm có 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Luyện kỹ năng tạo lập văn bản, luyện kỹ năng dựng đoạn văn, luyện kỹ năng đặt câu, dùng từ và chính tả tiếng Việt, cấu trúc của văn bản, cấu trúc đoạn văn, các loại văn bản.

   118 p truongt36 29/02/2020 73 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán...

   43 p truongt36 29/02/2020 85 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Nội dung cơ bản trong bài 2 Yếu tố quyết định lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu tầm quan trọng của các biến động về lãi suất, lý thuyết cung cầu tín dụng (Loanable Funds) về lãi suất, các khu vực của nền kinh tế.

   33 p truongt36 29/02/2020 88 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Nội dung của bài giảng Thị trường tài chính Bài 3 Cấu trúc của lãi suất nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tính khả mại, tính thanh khoản, rủi ro chi trả và lãi suất. Các nhân tố tác động đến giá. Thanh khoản là một tài sản tài chính có tính thanh khoản là sẵn sàng để bán.

   35 p truongt36 29/02/2020 100 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Nội dung của bài 3 Thị trường tiền nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ thị trường tiền, các loại hình công cụ thị trường tiền, tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty. Có thời hạn gốc từ một năm trở xuống.

   23 p truongt36 29/02/2020 81 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

   32 p truongt36 29/02/2020 83 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Nội dung trình bày trong Chương 7 Thị trường trái phiếu nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ nợ, cơ bản về trái phiếu, các thuật ngữ trái phiếu, lãi suất và lãi cuồng phiếu. Trái phiếu là chứng khoán nợ dài hạn, hình thức hợp đồng, cam kết trả các dòng tiền tương lai cho nhà đầu tư.

   19 p truongt36 29/02/2020 88 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 6 Thị trường cổ phiếu nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của thị trường cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, chào bán cổ phiếu ra công chúng, thị trường thứ cấp cho cổ phiếu.

   22 p truongt36 29/02/2020 85 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 8 Rủi ro và định giá cổ phiếu trình bày các phương pháp định giá cổ phiếu, xác định tỷ lệ thu nhập yêu cầu để định giá cổ phiếu. Giá của một cổ phiếu bằng tổng giá trị của công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu bản thân nó không đại diện cho giá trị công ty.

   27 p truongt36 29/02/2020 88 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số