• Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Sau khi học song bài 9 Thị trường phái sinh nằm trong bài giảng Thị trường tài chính sinh viên hiểu về đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm hợp đồng tương lai. Các bước giao dịch của hợp đồng tương lai. Chú ý ngày càng nhiều đến rủi ro hệ thống do các sự kiện gần đây xẩy ra trên thị trường

   28 p truongt36 29/02/2020 95 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 10: Thị trường quyền Options Markets

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 10: Thị trường quyền Options Markets

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 10 Thị trường quyền trình bày về khái niệm, phân loại của quyền, quyền mua và quyền bán. Một hợp đồng quyền cho người mua – người trả giá quyền cho người bán, quyền mua hay bán tài sản cụ thể với mức giá xác định trong một giai đoạn cụ thể hoặc tại ngày cụ thể.

   24 p truongt36 29/02/2020 62 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 11: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 11: Ngân hàng thương mại

  Mục tiêu học tập của bài 11 Ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày khái niệm về ngân hàng thương mại, các hoạt động của ngân hàng thương mại. Liên hệ với Việt Nam. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính, nhận tiền gửi, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn (có thể phát hành séc).

   16 p truongt36 29/02/2020 67 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 12: Công ty bảo hiểm và công ty tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 12: Công ty bảo hiểm và công ty tài chính

  Mục tiêu chính của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 12 Công ty bảo hiểm và công ty tài chính nhằm trình bày về khái niệm và phân loại của công ty bảo hiểm và công ty tài chính. Các loại họp đồng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ.

   21 p truongt36 29/02/2020 76 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  Nội dung chương 1 có thể giúp người học: Phân biệt sự khác nhau giữa câu lệnh, chương trình và phần mềm; biết được quá trình hình thành ngôn ngữ C; biết được khi nào dùng C và tại sao; nắm được cấu trúc ngôn ngữ C; hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms); vẽ lưu đồ (flowchart); sử dụng được các ký hiệu dùng trong lưu đồ.

   31 p truongt36 29/02/2020 76 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 2: Biến và kiểu dữ liệu

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 2: Biến và kiểu dữ liệu

  Nội dung chương 2 "Biến và kiểu dữ liệu" giúp người học: Hiểu được biến (variables), phân biệt biến và hằng (constants), liệt kê các kiểu dữ liệu khác nhau và sử dụng chúng trong chương trình C, hiểu và sử dụng các toán tử số học.

   27 p truongt36 29/02/2020 83 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 3: Toán tử và biểu thức

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 3: Toán tử và biểu thức

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được toán tử gán, hiểu được biểu thức số học, nắm được toán tử quan hệ và luận lý (Relational and logical operators), nắm được toán tử luận lý nhị phân và biểu thức (Bitwise logical operators and expression), hiểu được khái niệm ép kiểu (Cast), hiểu được độ ưu tiên của các toán tử.

   26 p truongt36 29/02/2020 83 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 4: Nhập và xuất trong C

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 4: Nhập và xuất trong C

  Chương 4 giúp người học tìm hiểu các hàm định dạng nhập/xuất và sử dụng các hàm nhập/xuất ký tự. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhập/xuất chuẩn, tập tin Header , nhập/xuất được định dạng, mã định dạng, bổ từ trong hàm printf, sự khác nhau về danh sách đối số giữa printf( ) và scanf( ),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p truongt36 29/02/2020 85 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 5: Điều kiện

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 5: Điều kiện

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về cấu trúc lựa chọn. Trong chương này người học có thể nắm bắt được những nội dung sau: Lệnh if , lệnh if – else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p truongt36 29/02/2020 84 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 6: Vòng lặp

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 6: Vòng lặp

  Mục tiêu của chương 6 giúp người học: Tìm hiểu về vòng lặp ‘for’ trong C, làm việc với toán tử dấu phẩy (,), tìm hiểu về các vòng lặp lồng nhau, tìm hiểu về vòng lặp ‘while’ và ‘do-while’, làm việc với các lệnh break và continue, tìm hiểu về hàm exit().

   21 p truongt36 29/02/2020 88 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 7: Mảng

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 7: Mảng

  Nội dung chính trong chương 7 gồm: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tạo mảng, tìm hiểu chuỗi/mảng ký tự, tìm hiểu mảng hai chiều, cách khởi tạo mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p truongt36 29/02/2020 79 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 8: Con trỏ

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Chương 8: Con trỏ

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Tìm hiểu về con trỏ và khi nào thì sử dụng con trỏ, cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ, gán giá trị cho con trỏ, phép toán trên con trỏ, so sánh con trỏ, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và mảng nhiều chiều, tìm hiểu cách cấp phát bộ nhớ.

   30 p truongt36 29/02/2020 80 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số